Čerpadlá na silne znečistenú vodu (zatopené výkopy, odčerpávanie jám...)

Túto kategóriu je možné ďalej rozdeliť na dve podkategórie a to na Samostatné kalové čerpadlá,  ktorých použitie sa riadi len podľa aktuálnej nárazovej potreby tzn., bývajú jednorazovo používané na odčerpanie kanalizačných jám, zatopených pivníc či výkopov … a pod. Po použití sú uskladnené do doby ďalšej potreby čerpania.

Ďalšiu podkategóriu tvoria Stacionárne kalové čerpadlá.
Tento typ inštalácie čerpadiel v súčinnosti s ďalšími komponentmi (príslušenstvom) tvoria tzv. tlakové kanalizačné stanice, ktoré sú schopné zabezpečiť plne automatické prečerpávanie splaškovej vody do kanalizačného radu a to predovšetkým tam, kde nie je možné ich napojenie priamo na tzv. gravitačnú kanalizáciu. Tieto inštalácie bývajú tiež nazývané ako systémy tlakovej kanalizácie.
Väčšinou ide o systémy, kde je štandardný kanalizačný rad položený vyššie než odpadová jama resp. je medzi danými miestami veľká vzdialenosť bez možnosti zabezpečenia dodatočného spádu prepojovacieho potrubia - potom je teda potrebné splaškové vody dopravovať tlakovo.
Všeobecne platí, že čerpadlá tejto kategórie sa vyznačujú vyššou priechodnosťou obežného kola príp. špirálovej skrine. Alebo môžu byť riešené inou konštrukciou napr. vretenové čerpadlá s dezintegrátorom (rezacím zariadením).

>> späť na obsah