OBCHODNÉ PODMIENKY

pre nákup v internetovom obchode spoločnosti SIGMA PUMPY SK, s.r.o.

 1. Základné ustanovenia
 2. Vymedzenie pojmov
 3. Predmet zmluvy
 4. Miesto plnenia
 5. Objednanie tovaru, uzatvorenie zmluvy
 6. Cena a platobné podmienky
 7. Dodacie podmienky
 8. Dopravné podmienky, poštovné
 9. Odstúpenie od zmluvy
 10. Záruka, servis
 11. Záverečné ustanovenie
 12. Spracovanie osobných údajov

1. Základné ustanovenia Nahoru

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) upravujú právne vzťahy pri predaji tovaru a služieb, predovšetkým čerpacej a záhradnej techniky, medzi obchodnou spoločnosťou SIGMA PUMPY SK, s.r.o. (ďalej len „predávajúci“) a jej zákazníkmi a obchodnými partnermi (ďalej len „kupujúci“). Spoločne sú predávajúci a kupujúci v týchto obchodných podmienkach označovaní tiež ako zmluvné strany, či jednotlivo ako zmluvná strana.

Tieto obchodné podmienky platia výhradne pre nákup a predaj tovaru či služieb v internetovom obchode prevádzkovanom obchodnou spoločnosťou SIGMA PUMPY SK, s.r.o.

Právne vzťahy zmluvných strán pri predaji tovaru a služieb v internetovom obchode obchodnej spoločnosti SIGMA PUMPY SK, s.r.o. sa v otázkach neupravených týmito obchodnými podmienkami riadia platným právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, riadia sa vzťahy ustanoveniami občianskeho zákonníka (č. 40/1964 Zb. v platnom znení) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Zb. v platnom znení); ak je kupujúcim podnikateľ, riadia sa vzťahy obchodným zákonníkom (č. 513/1991 Zb. v platnom znení).
Tieto obchodné podmienky sú trvale verejne prístupné na webových stránkach internetového obchodu www.sigmashop.sk , kde je umožnené ich sťahovanie a tlač.        

2. Vymedzenie pojmov Nahoru

Predávajúci je obchodná spoločnosť SIGMA PUMPY SK, s.r.o. so sídlom Nové Mesto nad Váhom, Trenčianska 29/1887, PSČ 91501, IČO: 36312509, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Trenčíne, oddiel Sro, vložka č.: 11979/R. Predávajúci je podnikateľom, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Kontaktné údaje predávajúceho sú uvedené na www.sigma.sk


Kupujúci je spotrebiteľ alebo podnikateľ, pričom:

 • spotrebiteľom sa rozumie:
  • fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy s predávajúcim nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania
 • podnikateľom sa rozumie
  • osoba zapísaná v obchodnom registri
  • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia
  • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa zvláštnych predpisov 
  • osoba, ktorá prevádzkuje poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa zvláštneho predpisu   
  • štát, štátne organizácie a samosprávne územné jednotky 

Spotrebiteľská zmluva je kúpna zmluva (príp. zmluva o dielo či iná zmluva), ak zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane predávajúci.

Internetový obchod je interaktívne komunikačné prostredie prevádzkované spoločnosťou SIGMA PUMPY SK, s.r.o. v rámci verejnej komunikačnej siete Internet, ktoré slúži ako prostriedok obchodnej ponuky tovaru a služieb predávajúceho a prostriedok komunikácie na diaľku, za účelom uzatvorenia zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim spôsobom a za podmienok uvedených v ust. § 53 a nasl. Občianskeho zákonníka.

3. Predmet zmluvy Nahoru

Predmetom zmluvy sú len položky výslovne uvedené v kúpnej zmluve - objednávke (ďalej len tovar). Váhy, rozmery, kapacita, ceny, výkony a ostatné údaje obsiahnuté na WWW stránkach SIGMA PUMPY SK, s.r.o., katalógoch,  prospektoch a iných tlačovinách sú nezáväznými údajmi, ak neboli v zmluve výslovne uvedené ako záväzné. SIGMA PUMPY SK, s.r.o. (ďalej len predávajúci) sa zaväzuje, že bude svojím odberateľom dodávať:
- bezchybný tovar v súlade so špecifikáciou alebo s vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru
- vyhovujúci normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR
- vybavené slovenskými návodmi na obsluhu, záručnými listami a zoznamami pozáručných servisných stredísk, ak je to pre daný druh tovaru obvyklé

4. Miesto plnenia Nahoru

Miestom plnenia je sklad predávajúceho. Pri osobnom odbere tovaru je kupujúci povinný vo výdajnom sklade predložiť doklad o úplnom zaplatení tovaru. Pri odbere tovaru inou osobou než kupujúcim, je preberajúca osoba povinná sa preukázať splnomocnením kupujúceho, vystaveným na meno a platný občiansky preukaz poverenej osoby.

5. Objednanie tovaru, uzatvorenie zmluvy Nahoru

a) Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Na uzatvorenie kúpnej zmluvy sa nevyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim, zmluva tak vzniká samotným dodaním tovaru. Predávajúci si môže v jednotlivom, najmä cenovo náročnejšom prípade, vyhradiť vznik zmluvy potvrdením objednávky.

b) Predávajúci je v závislosti na charaktere obchodu (množstvo tovaru, výška ceny, náklady na prepravu, vzdialenosti apod..), vždy oprávnený žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky vhodným spôsobom, napr. telefonicky či písomne. Ak odmietne predávajúci objednávku požadovaným spôsobom autorizovať, považuje sa objednávka za neplatnú.

c) Ak je medzi účastníkmi uzatvorená dlhodobá rámcová písomná kúpna zmluva, elektronická objednávka uzatvorenú zmluvu bližšie špecifikuje a konkretizuje a je jej neoddeliteľnou súčasťou.

d) Trvalí zákazníci, s ktorými je uzatvorená písomná kúpna zmluva, využívajú výhody dohodnuté pri podpisovaní zmluvy, resp. jednostranne ponúkaných predávajúcim po uzatvorení zmluvy na jeho internetovej stránke.

6. Cena a platobné podmienky Nahoru

Všetky ceny tovaru ponúkaného v internetovom obchode sú stanovené ako zmluvné a sú uvedené vrátane všetkých daní a poplatkov. Ceny uvedené v internetovom obchode sú vždy aktuálne a platné v čase uskutočnenia objednávky. 

Predávajúci si vyhradzuje právo na opravy tlačových chýb v údajoch o cenách a zmeny cien v ponuke internetového obchodu, hlavne s ohľadom na zmeny menových kurzov, vývoj inflácie, zmeny dodávateľských podmienok výrobcov a distribútorov tovaru, zvýšenie prepravných nákladov, sadzby daní, ciel, poplatkov a ďalšie okolnosti.

Kupujúci je povinný sa pred uskutočnením objednávky oboznámiť s celkovou cenou za tovar vrátane DPH a všetkých poplatkov. Cena za tovar je uvedená v objednávke a v správe predávajúceho potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru.

V prípade dodania špeciálneho tovaru na objednávku, alebo tovaru s dlhou lehotou dodania, potvrdí predávajúci kupujúcemu vopred (telefonicky, faxom, e-mailom či inou vhodnou formou) cenu tovaru a termín jeho dodania; takto oznámenú cenu je predávajúci oprávnený meniť vzhľadom na aktuálnu situáciu na trhu, avšak kupujúci nie je povinný urobiť objednávku či tovar odobrať, ak je konečná cena vyššia než cena oznámená predávajúcim. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, musí byť pri takomto tovare vopred oboznámený so skutočnosťou, že ide o tovar na objednávku, pri ktorom k uzatvoreniu kúpnej zmluvy medzi obomi zmluvnými stranami dôjde až v okamihu upresnenia cenovej ponuky zo strany predávajúceho a jej odsúhlasení kupujúcim.

Ak nie je dohodnuté medzi zmluvnými stranami inak, je:

 • prevzatie tovaru kupujúcim zásadne možné až po úplnom zaplatení ceny za tovar vrátane všetkých daní a poplatkov
 • súčasťou ceny tovaru tiež čiastka za prepravu tovaru do miesta dodania
 • nadobudnutie vlastníckeho práva k tovaru kupujúcim podmienené až úplným zaplatením ceny za tovar 


Cena za tovar môže byť zaplatená:

 • v hotovosti, zložením ceny do pokladne predávajúceho pri osobnom odbere tovaru na výdajnom mieste 
 • v hotovosti alebo platobnou kartou prepravcovi pri doručení tovaru na dobierku 
 • bankovým prevodom


V prípade omeškania kupujúceho s úhradou ceny za tovar, je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu, a tento je povinný, do 5-tich dní od doručenia takéhoto vyúčtovania, zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,1% (slovom: jedna desatina percenta) z dlžnej čiastky za každý aj začatý deň omeškania od prvého dňa omeškania až do dňa zaplatenia vrátane. Táto dohoda o zmluvnej pokute nijak nevylučuje či neobmedzuje nárok predávajúceho na náhradu škody, ktorá môže byť uplatňovaná nezávisle a samostatne.

Cenu tovaru vyúčtuje predávajúci kupujúcemu faktúrou, ktorá musí spĺňať náležitosti daňového dokladu (predajný doklad). Faktúra bude kupujúcemu odovzdaná pri odovzdaní tovaru, ak nie je dohodnuté medzi zmluvnými stranami inak.

7. Dodacie podmienky Nahoru

Dodaním tovaru je:

 • osobný odber (prevzatie) tovaru kupujúcim na výdajnom mieste zvolenom kupujúcim v objednávke
 • pri zaslaní tovaru kupujúcemu – spotrebiteľovi jeho odovzdanie kupujúcemu prepravcom
 • pri zasielaní tovaru kupujúcemu – podnikateľovi jeho odovzdanie prvému prepravcovi na doručenie na adresu určenú kupujúcim v objednávke

Zoznam výdajných miest tovaru a ich prevádzková doba sú uvedené na stránkach internetového obchodu www.sigmashop.sk

Dodacia lehota začína plynúť odo dňa obdržania záväznej objednávky za podmienky obdržania všetkých podkladov, ktoré sú nutné pre včasné vybavenie dodávky. V prípade, že tovar je na sklade, zaväzuje sa ho predávajúci vyexpedovať alebo odovzdať dopravcovi do 5 pracovných dní. Dodacia lehota bude primerane k okolnostiam predĺžená, ak je omeškanie spôsobené vyššou mocou alebo okolnosťami nezavinenými predávajúcim.

Väčšina tovaru je prevažne stále na sklade. Niektorí výrobcovia ale neoznámia včas výpadok výroby či omeškanie dodávok. Ak ide o dôležitú objednávku, vyžiada si kupujúci od predávajúceho písomné potvrdenie objednávky. V prípade, že objednaný tovar nebude na sklade alebo ho nebude možné dodať prepravcovi do 5 dní, oznámi predávajúci predpokladaný termín dodania alebo ponúkne iný, porovnateľný výrobok. V tom prípade si však vyžiada odsúhlasenie kupujúceho. Dodacia lehota sa považuje za splnenú včas, ak tovar bude pripravený v mieste plnenia na odovzdanie najneskôr v posledný deň dohodnutej alebo dodatočne dohodnutej dodacej lehoty. Ak nie je predávajúci schopný do 30 kalendárnych dní odoslať tovar odberateľovi (odovzdať na prepravu prvému prepravcovi), je povinný vrátiť, bez zbytočného odkladu, všetky finančné prostriedky vynaložené odberateľom k aktuálnej objednávke - kúpnej zmluve, na jeho účet.

8. Dopravné podmienky, poštovné Nahoru

 

Prehľad možných spôsobov doručenia zásielok a ich ceny pre:

GLS Slovakia * 3.60 €

- Zásielky zasielame len po Slovenskej republike!

UPS * 3.60 €

- Zásielky zasielame len po Slovenskej republike!

Príplatok k cene doručenia v závislosti od hmotnosti tovaru:
Hmotnosť tovaru (v kg)Príplatok k cene doručenia
oddo
5.001 15 0.20 €
15.001 30 0.60 €
30.001 50 2.60 €
50.001 75 14.60 €
75.001 100 19.30 €
100.001 150 23.70 €
150.001 200 33.80 €
200.001 300 38.20 €
300.001 400 47.70 €
400.001 500 61.40 €
500.001 700 67.30 €
700.001 1000 83.80 €
1000.001 1500 121.90 €
1500.001 2000 149.10 €
2000.001 2500 184.80 €


Osobný odber tovaru 0.00 €

* Pre zásielky nad 120.00 € (s DPH) je doprava pre tento spôsob doručenia zdarma.


Prehľad možných spôsobov platby a ich ceny:

Dobierkou 2.00 €
Prevodom z účtu 0.00 €
V hotovosti pri os. odbere 0.00 €

- Platbu v hotovosti je možné uhradiť platobnou kartou v podnikovej predajni.

Platobnou kartou online (služba 24pay) 0.00 €

- ONLINE platba cez webové rozhranie ihneď po odoslaní objednávky.

Dodacia lehota je do 3 pracovných dní od odovzdania zásielky prepravcovi. Kupujúci je povinný tovar od prepravcu riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov, počet balíkov a v prípade akýchkoľvek závad okamžite oznámiť prepravcovi. Faktúra a daňový doklad sú priložené v označenom balíku.

Upozornenie: Zásielky zasielame len po Slovenskej republike.

9. Odstúpenie od zmluvy Nahoru

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim – spotrebiteľom

Kupujúci - spotrebiteľ má právo v súlade s § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 102/2014 Z. z.) aj bez udania dôvodu a bez akejkoľvek sankcie odstúpiť od zmluvy v lehote 14 (štrnástich) dní od prevzatia tovaru, ak bola zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku. Ak sa rozhodne spotrebiteľ využiť toto právo, je nevyhnutné, aby písomné oznámenie kupujúceho o odstúpení od zmluvy a zakúpený tovar boli predávajúcemu doručené v uvedenej lehote.

Oznámenie o odstúpení by malo obsahovať tieto náležitosti:

 • označenie tovaru
 • číslo objednávky alebo číslo nákupného dokladu (faktúry)
 • dôvod odstúpenia od zmluvy (nie je podmienkou)
 • číslo bankového účtu pre vrátenie ceny tovaru (ak nie je uvedené, bude cena vrátená v hotovosti)
   

Ak odstúpi spotrebiteľ od zmluvy, je povinný bezodkladne (najlepšie súčasne s písomným oznámením o odstúpení) vrátiť tovar predávajúcemu, a to úplný, s kompletnou dokumentáciou a dodaným príslušenstvom, nepoškodený, čistý, ak možno vrátane originálneho obalu, a v stave, v akom tovar prevzal.

Tovar musí byť vrátený doručením na adresu sídla predávajúceho alebo osobným odovzdaním na výdajnom mieste.

V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný, poškodený, znečistený či opotrebovaný, môže predávajúci vrátenú cenu znížiť o tomu zodpovedajúcu čiastku. Predávajúci má tiež právo znížiť vrátenú cenu o náhradu skutočne vynaložených nákladov spojených s vrátením tovaru, hlavne o náklady na uvedenie tovaru do pôvodného stavu, kompletáciu tovaru, čistenie, skúšanie, balenie, bankové či poštové poplatky apod.

Finančné prostriedky za vrátený tovar budú spotrebiteľovi vrátené do 15 (pätnástich) dní od doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúcemu; pri neuvedení čísla bankového účtu bude príslušná finančná čiastka pripravená na vyzdvihnutie v hotovosti na základe predloženia originálneho dobropisu, ktorý bude bez zbytočného odkladu po vyriešení odstúpenia od kúpnej zmluvy spotrebiteľovi zaslaný. Pri vrátení finančných prostriedkov v hotovosti je predávajúci oprávnený vyžadovať preukázanie totožnosti spotrebiteľa platným občianskym preukazom alebo cestovným dokladom.

Spotrebiteľ berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim ohľadne týchto darčekov uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva spotrebiteľa odstúpiť od kúpnej zmluvy podľa § 12 zákona č. 108/2000 Z.z., darovacia zmluva stráca okamihom odstúpenia platnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť aj s ním poskytnuté darčeky.

Odstúpenie od zmluvy predávajúcim

Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne odstúpiť od zmluvy alebo zrušiť objednávku či jej časť pred uzatvorením kúpnej zmluvy, v týchto prípadoch:

 • tovar nie je možné dodať s ohľadom na vyššiu moc
 • tovar sa už nevyrába alebo nedodáva
 • bez zavinenia predávajúceho sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru (hl. prudký rast daní, ciel, poplatkov, výrobných surovín a polotovarov, energií, prepravných nákladov apod.)

10. Záruka, servis Nahoru

Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania tovaru kupujúcemu alebo konečnému užívateľovi pri predaji. Predávajúci poskytuje záruku za akosť a úplnosť dodávky. Tovar je dodávaný so zárukou minimálne 24 mesiacov. Ak zistí kupujúci pri prevzatí tovaru vady, musí tieto skutočnosti oznámiť vždy písomne a doporučene, bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 dní od prevzatia tovaru.

Reklamačný list musí obsahovať dátum dodania tovaru, názov výrobku, reklamované množstvo, popis závady a návrh na vybavenie reklamácie. Predávajúci je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 10 dní odo dňa jej obdržania.

11. Záverečné ustanovenia Nahoru

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky vtedy, ak nie je medzi účastníkmi písomne dohodnuté niečo iné. Pri trvalom zmluvnom vzťahu (ak je písomne uzatvorená rámcová kúpna zmluva) má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy, ak dôjde po podpise zmluvy k podstatnej zmene podmienok. Ak odošle objednávku po dni, v ktorom došlo k zmene podmienok, platí, že so zmenou súhlasí. Odstúpenie je účinné okamihom jeho doručenia predávajúcemu, nevzťahuje sa však na zásielku už odovzdanú dopravcovi. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, ako i v deň odoslania objednávky platnú výšku ceny objednaného tovaru (vrátane príp. expedičných a dopravných nákladov) uvedenú v cenníku na internetovej stránke, ak nebude v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak. Odoslanou objednávkou (návrhom kúpnej zmluvy) je kupujúci po dobu stanovenú na dodanie tovaru neodvolateľne viazaný. Účastníci sa výslovne dohodli, že ak nie je podmienkami výslovne stanovené inak, riadia sa ich práva a povinnosti obchodným zákonníkom.

Tieto obchodné podmienky sú platné v znení uvedenom na webových stránkach internetového obchodu predávajúceho, a to v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy. Objednávka kupujúceho, záznam o jej prijatí a platné znenie obchodných podmienok sú predávajúcim archivované za účelom evidencie a sú prístupné kupujúcemu.

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.
 

12. Spracovanie osobných údajov Nahoru

Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou alebo živnostníkom je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.

Registrovaný kupujúci si môže kedykoľvek svoje osobné údaje skontrolovať a zmeniť po prihlásení sa na stránke www.sigmashop.sk.

Prevádzkovateľ internetových stránok www.sigmashop.sk sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok určených predávajúcim. Spracovávané údaje nebudú zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté tretej strane.

V Novom Meste nad Váhom dňa 16.10.2012

Novinky e-mailom

© 2017 SIGMA PUMPY SK, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Aplikácia pre internetový obchod EasyShop® 3.9 © IT STUDIO s.r.o.

Pro nákup čerpadel v České republice využijte www.sigmashop.cz